Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 12/03/2023
11:00 - 13:30

Kategori


Indkaldelse til generalforsamling i MG Car Club Danish Centre

søndag den 12. marts 2023 kl. 11:00

i Sommers Bilmuseum, 1. sal; Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af formand
På valg er Claus Poulsen (modtager genvalg)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jesper Eriksen (modtager genvalg)
På valg er Claus Gammelgård (modtager genvalg)
7: Valg af to suppleanter til bestyrelsen
På valg er Linda Kronsted (modtager genvalg)
Desuden skal vælges endnu en suppleant
8: Valg af en revisor og en revisorsuppleant
På valg er revisor Jørgen Bakka
På valg er revisorsuppleant John Milland
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt

————-

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 12. februar 2023. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

————-

Traditionen tro hylder vi årets mestre og måske udpeger vi igen i år et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

Vi afslutter med en sandwich og en øl eller vand.

På gensyn kl. 11.00 til generalforsamlingen
Bestyrelsen

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle