Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01/03/2022
19:00 - 21:30

Kategori


Vi ser meget gerne, at man tilmelder sig på medlemmgklub@gmail.com – så kan vi udsende en mail til deltagerne, såfremt der kommer corona-restriktioner i vejen…

———–

Indkaldelse til generalforsamling i MG Car Club Danish Centre

tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19:00

i DVK’s lokale, Sommers Bilmuseum, Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af næstformand (lige år)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt.
————-

Ad 5: Valg af næstformand.
På valg er Rikke Urbansen Nissen (modtager genvalg).

Ad 6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
på valg er Torben Olesen (modtager genvalg)
På valg er Bent Hedegaard (modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Wolfgang Rohleder)

Ad 7: Valg af to suppleanter.
på valg er Nils Christoffersen (modtager ikke genvalg)
På valg er Wolfgang Rohleder (modtager genvalg, men såfremt han vælges ind i bestyrelsen skal der vælges en anden)

Ad 8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
På valg er Jørgen Bakka (revisor) og John Milland (revisorsuppleant)

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 1. februar 2022. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar 2022 og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Traditionen tro hylder vi årets klubmester og nr. 2 og 3, vinder af Stifinderpokalen og Hastighedspokalen (Ole Fredsgaards Pokal). Vi uddeler rookie-pokalen, og måske udpeger vi et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

På gensyn til generalforsamlingen
Bestyrelsen