Ny dato og lokation: Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01/06/2021
19:00 - 21:30

Kategori


OBS! Kun adgang til generalforsamlingen under følgende forudsætninger:
Medbring gyldigt coronapas
Afsprit dine hænder ved indgangen
Bær mundbind til du sidder ned på din plads

Indkaldelse til generalforsamling
i MG Car Club Danish Centre (MGCCDC)

tirsdag den 1. juni 2021 19.00

i Sommers Bilmuseum, det store lokale på 1. sal
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af formand
På valg er Lars Thousig (genopstiller ikke)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jesper Eriksen (modtager genvalg)
På valg er Claus Poulsen (modtager ikke genvalg)
7: Valg af to suppleanter til bestyrelsen
På valg er Nils Christoffersen (modtager genvalg)
På valg er Annette Skarsholm (modtager ikke genvalg)
8: Valg af en revisor og en revisorsuppleant
På valg er revisor Jørgen Bakka
På valg er revisorsuppleant John Milland
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt

————-

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 4. maj 2021. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

————-

Ad 5: Bestyrelsen foreslår Claus Poulsen
Ad 6: Bestyrelsen foreslår Poul Olsen
Ad 7: Bestyrelsen foreslår Wolfgang Rohleder

Traditionen tro hylder vi årets mestre og måske udpeger vi igen i år et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

På gensyn kl. 19.00 til generalforsamlingen
Bestyrelsen