Vedtægter

Vedtægter for MG Car Club Danish Centre

Ad 1. Klubbens navn:
Klubbens navn er ”The MG Car Club Danish Centre” – også kaldet ”Dansk MG Klub”. Klubben er tilknyttet The MG Car Club Ltd., P.O. Box 251, Abingdon, Oxon, OX14 3FA, England, som denne klubs danske center.
Klubben er medlem af Dansk Automobilsports Union (DASU), og klubbens medlemmer kan gennem denne indmelde sig i DASU. Klubbens hjemsted og værneting er København.

Ad 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for MG automobiler og automobilsport gennem afholdelse af automobilløb, foredrag, filmforevisning, selskabelige sammenkomster, teknisk samarbejde m.m.

Ad 3. Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, som har interesse i MG bilmodeller, både gamle og nye.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer.

Ad 4. Udmeldelse og eksklusion:
Udmeldelse kan ske til hver en tid. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Udmeldelse stiles til klubbens medlemsregistrator. Samtidig med udmeldelse er det pågældende medlem forpligtet til at afvikle eventuelle økonomiske mellemværender med klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis pågældende udviser en adfærd, som i væsentlig grad skader klubbens interesser eller omdømme. Den ekskluderede kan indbringe bestyrelsens beslutning på førstkom-mende generalforsamling, der har den endelige afgørelse. Eventuel afstemning om medlemmets eksklusion kan finde sted på denne generalforsamling. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

Ad 5. Indmeldelsesgebyr og kontingent:
Ved optagelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr, som dækker de med indmeldelsen forbundne omkostninger samt en velkomstpakke. Størrelsen af indmeldelsesgebyr samt kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Kontingentet vil være at betale senest den 1. april. Undladelse af rettidig betaling vil af bestyrelsen være at opfatte som, at medlemsskabet ikke ønskes fortsat. Der kan opkræves et rykkergebyr på maximum 25 % af indmeldelsesgebyret pr. rykker. Medlemmer, der optages efter den 1. oktober, betaler halvt kontingent for perioden til den 31. marts.

Ad 6. Klubbens regnskabsår:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. Til kontrol af klubbens regnskab vælges én revisor samt én revisorsuppleant.

Ad 7. Registre:
Under klubben kan oprettes registre til fremme af de tekniske, løbsmæssige, regionale og automobilhistoriske interesser og samarbejde mellem medlemmerne indenfor klubbens formålsparagraf. Medlemskab i et register kan opnås af ethvert medlem, som er interesseret i det pågældende registers formål.

Ad 8. Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, fire medlemmer valgt på klubbens ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
Formanden og næstformanden vælges særskilt for to år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv en kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden. De generalforsamlings-valgte bestyrelsesmedlemmers afgang finder sted på skift, idet formanden og to medlemmer afgår i ulige år, næstformanden og to andre medlemmer i lige år. Der kan ikke samtidigt sidde flere medlemmer af samme husstand i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Der vælges to suppleanter på klubbens ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter har møderet men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.”

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst tre af bestyrelsens medlemmer kræver det.

Bestyrelsens beslutninger er gyldige, såfremt 60 % af bestyrelsen har deltaget i afstemningen. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Beslutninger taget uden for ordinære bestyrelsesmøder afgøres ved absolut flertal og meddeles hurtigst muligt skriftligt til bestyrelsens medlemmer.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formanden (i dennes fravær næstformandens) stemme udslagsgivende. Sekretæren eller et af bestyrelsen fast udpeget bestyrelsesmedlem fører referat af bestyrelsesmøderne og tilstiler bestyrelsens medlemmer referatet til godkendelse i god tid, forinden næste møde afholdes. Ved varigt forfald blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen supplere sig indtil den førstkommende generalforsamling.

Ad 9. Klubbens underskriftsforhold:
Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene medlem skal være formand, næstformand eller kasserer. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan give et enkelt bestyrelsesmedlem eller klubbens kasserer fuldmagt til at tegne klubben alene.

Ad 10. Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand (ulige år) eller næstformand (lige år).
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Ad 11. Klubbens opløsning:
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær og efterfølgende med mindst 30 dages mellemrum afholdt ekstraordinær generalforsamling og kun med tre fjerdedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved stillingtagen til klubbens opløsning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af klubbens opløsning deponeres klubbens midler og øvrige materialer hos DVK (Dansk Veteranbil Klub) til senere overdragelse til en nyetableret MG-klub øst for Storebælt, som er godkendt af og associeret med den engelske moderklub MG Car Club.

Ad 12. Ikrafttræden:
Nærværende sæt vedtægter erstatter samtlige tidligere vedtægter for The MG Car Club Danish Centre og træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning den 2. februar 2016.

Beslutninger, valg m.v., som ikke er i overensstemmelse med nærværende vedtægter, skal bringes i overensstemmelse hermed ved førstkommende ordinære mulighed herfor.

Hent vedtægter her.

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle