Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/03/2024
19:00 - 21:30

Kategori


Indkaldelse til generalforsamling i MG Car Club Danish Centre

tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19:00
i DVK’s lokale, Sommers Bilmuseum, Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af næstformand (lige år)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt.
————-

Ad 5: Valg af næstformand.
På valg er Rikke Urbansen Nissen.
Modtager ikke genvalg. I stedet forslår bestyrelsen Torben Olesen

Ad 6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Torben Olesen
Modtager ikke genvalg, i fald han vælges til næstformand. I stedet foreslår bestyrelsen Sven Severinsen
På valg er Henrik Petersen
Modtager genvalg

Ad 7: Valg af to suppleanter.
På valg er Linda Kronsted
Modtager genvalg
På valg er Michael Christensen
Modtager genvalg

Ad 8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
På valg er Kirsten Hedetoft (revisor) og John Milland (revisorsuppleant)

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 6. februar 2024. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar 2024 og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Traditionen tro hylder vi årets klubmester, vinder af Stifinderpokalen og Hastighedspokalen (Ole Fredsgaards Pokal). Vi uddeler Rookiepokalen, og måske udpeger vi et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

På gensyn til generalforsamlingen
Bestyrelsen

Lagt på mgklub.dk 23.12.2023 – opdateret 31.01.2024 med bestyrelsens forslag til kandidater.

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle